AVG en Privacy Policy

Klassiek Homeopaat Hubens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik met persoonsgegevens omga. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Klassiek Homeopaat Hubens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval;

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.

 • De verwerking van uw gegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal voor verwerking van deze doelen nodig zijn.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Klassiek Homeopaat Hubens ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op het einde van deze AVG.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten  of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Klassiek Homeopaat Hubens  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 •  Administratieve doeleinden;
 •  Communicatie over de opdracht;
 •  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Klassiek Homeopaat Hubens de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 •      Voornaam;
 •      Tussenvoegsel;
 •      Achternaam;
 •      (Zakelijk) Telefoonnummer;
 •      (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Klassiek Homeopaat Hubens opgeslagen ten

behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Klassiek Homeopaat Hubens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heb ik de volgende maatregelen genomen:

1.   Toegangsbeveiliging

Ik als Klassiek Homeopaat Hubens heb persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van een werkstation (PC) voorzien van een Gebruikersnaam en Wachtwoord.

2.   Software en Antivirus- software up-to-date

De PC is automatisch voorzien van antivirus en malware software. Deze worden automatisch ge-update. Klassiek Homeopaat Hubens heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op haar laptop met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

3.   Data back-up

Wekelijks wordt een back-up gemaakt van de gegevens die worden opgeslagen op een externe harde schijf. Om te beveiligen en te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

4.   Vernietiging persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens van cliënten worden volgens de wettelijke bepalingen bewaard. Bij vernietiging van de persoonsgegevens worden zowel het fysieke als mede het digitale dossier vernietigd na de wettelijke bewaarplicht.

Vernietiging van cliënt-gegevens van 20 jaar of ouder worden in het daarop volgende kalenderjaar door mijzelf vernietigd.

 

 5.  Datalekken

Van een inbreuk op de beveiliging is sprake wanneer zich daadwerkelijk een incident heeft voorgedaan. Alleen een dreiging van een inbreuk op de beveiliging is daarom nog geen incident.

Van kwantitatief en kwalitatief ernstige lekken is sprake, wanneer er grote hoeveelheden persoonsgegevens op straat komen te liggen maar ook om persoonsgegevens zoals inloggegevens, financiële gegevens, kopieën identiteitsbewijzen en/of paspoorten.

De aard en omvang van het datalek dienen telkens in overweging genomen te worden bij de afweging of een lek aan de toezichthouder gemeld dient te worden. Melding aan toezichthouder wordt gedaan door Klassiek Homeopaat Hubens  in samenspraak met extern ICT bedrijf.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy wetgeving.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

 

Contactgegevens

Klassiek Homeopaat Hubens

Op de Brakerhoef 16

6019 CV Wessem

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.